1. oktober 2023 trådde det nye regelverket for deling av strømproduksjon i kraft. Dette regelverket åpner for kunder på samme eiendom kan dele på egenprodusert fornybar strøm. Bl.a. vil nå i beboere i borettslag og flermannsboliger kunne dele på strømmen som de produserer.

Ordningen har to avgrensinger:

 1. Det er kun kunder innenfor samme eiendom som kan delta
 2. Samlet installert effekt på produksjonsanleggene som deltar kan ikke være større enn 1000 kW (1 MW) pr. eiendom

Ordningen består av ett eller flere produksjonsanlegg (bidragsyter) og en eller flere kunder (deltagere) som mottar en forhåndsbestemt andel av produksjonen.

Produksjonen fra bidragsyter(ene) skal fordeles på antall deltagere, og 100 % av produksjonen må fordeles og bidragsyter(ene) kan ikke selv motta noe av produksjonen. Dette betyr at bidragsyter selv ikke vil få betalt for overskuddsproduksjon.

Det er bidragsyter som bestemmer hvilken fordelingsnøkkel som skal benyttes, men alle deltagerne må selv sørge for å inngå avtale om kjøp av overskuddsproduksjon med sin strømleverandør.

Det finnes 3 forskjellige typer fordelingsnøkler:

 • Lik fordeling
  Her vil alle deltagerne få en like stor andel av produksjonen

 • Volumvektet beregning
  Hver deltagers andel av produksjonen beregnes ut fra denne deltagerens andel av alle deltagernes forbruk

 • Forhåndsdefinert vekting
  Hver deltager sin andel av produksjonen er fordelt etter fast nøkkel, for eksempel boenhetens størrelse og/eller finansielt bidrag til produksjonsanlegg

Eksempel med en bidragsyter og to deltagere med forhåndsdefinert vekting

Her mottar deltagerne hver sin andel av overproduksjonen fra bidragsyter, og det avregnede forbruket for deltagerne blir beregnet slik: Avregnet forbruk = Faktisk forbruk – mottatt produksjon

Deltager 1:  20 kWh – 35 kWh = -15 kWh – her vil deltager 1 ha overskuddsproduksjon

Deltager 2:  20 kWh – 15 kWh = 5 kWh

Slik kan du få registrert delt produksjon

Det er bidragsyteren som har ansvar for å melde inn delt produksjon til KE Nett, og for å innhente samtykke fra samtlige deltagere i forkant. Innmelding skjer ved å sende en e-post til kundeservice@klepp-energi.no med følgende opplysninger:

 • Gårds- og bruksnummer på eiendommen som produksjonsdelingen gjelder for
 • Oversikt over bidragsytere
  • Målernummer oppgis
 • Oversikt over deltagere
  • Målernummer oppgis
 • Fordelingsnøkkel mellom deltagerne
  • Lik fordeling
  • Volumvektet beregning
  • Forhåndsdefinert vekting
 • Samtykke fra samtlige bidragsytere og deltager

Oppstart av delt produksjon må skje frem i tid og det må påregnes 1-2 ukers saksbehandlingstid.