Tilknytningsprosessen

Prosessen fra du henvender deg til oss og frem til anlegget ditt er tilkoblet strømnettet kalles tilknytningsprosessen. 

Forespørsler om nettilknytning er ulike, prosessen vil være noe ulik alt etter hvor stort strømbehovet er og hvor store tiltak i strømnettet prosjektet ditt medfører. Noen saker avklares i løpet av noen uker mens andre strekker seg over måneder og år.

Tilkobling til nettet eller effektøkning i boliger/fritidsboliger/mindre næringsvirksomhet

Skal du bygge ny bolig, hytte eller har en mindre næringsvirksomhet som trenger tilknytning til strømnettet? Da må du kontakte en elektroinstallatør. Det samme gjelder om du ønsker å utvide inntaket i eksisterende anlegg eller ønsker å dele opp anlegget og få satt opp ny måler.

Installatøren vil kontakte oss på dine vegne for å melde inn strømbehovet ditt. Vi vil så kontrollere om det er ledig kapasitet i strømnettet og evt. hvilke tiltak som må gjennomføres for at anlegget ditt kan tilknyttes. Vi sender deg deretter ett tilbud med anleggsbidrag som må aksepteres før vi går videre med tilknytningsprosessen.

Er du tidlig i prosessen, før du har vært i dialog med elektriker, men ønsker å kartlegge tilknytningskostnader? Da kan du sende oss en henvendelse via dette skjemaet. Vi vil da kunne gi deg ett grovt kostnadsoverslag slik at du kan vurdere om vil vi gå videre med saken.

Utbygging av større næringsvirksomhet, bolig- og næringsområder

Ved utbygging av større industribygg, industriområder, bolig- eller hyttefelt må utbygger så tidlig som mulig gi oss relevant informasjon. Bygging av strømnett kan kreve involvering av mange interessenter, som grunneier, naboer, kommune, Statsforvalter, Statens vegvesen og ulike vernehensyn. Derfor er det viktig at vi får informasjon så tidlig som mulig. Informasjonen kan du sende oss via dette skjemaet

Anleggsbidragsreglene gjelder også for disse utbyggingene, og reglene kan du lese mer om her.

Store kunder over 1 MW

I alle saker der tilknytningen krever mer enn 1 MW gjelder noen særskilte forhold. I disse sakene må vi, i tillegg til å avklare nettkapasitet hos oss selv, også avklare om det er nok kapasitet i overliggende nett - dvs. Lnett sitt regionalnett og transmisjonsnett til Statnett. Dersom det ikke er nok kapasitet i overliggende nett, må netteier forsterke nettet og kunden betale anleggsbidrag for dette. Som kunde trenger du bare å forholde deg til oss, vi gjør avklaringene med overliggende netteiere.