Avtalene regulerer kunders rettigheter og plikter for nettleie og tilknytning til nettet. Når en kunde knyttes til nettet, så aksepterer den nettselskapets til enhver tid gjeldende nettleie og tilknytningsavtale.

Privatkunder 

Forholdet mellom KE Nett og våre kunder er regulert gjennom standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning, samt eventuelle særskilte kontrakter som er inngått. Avtalene regulerer forbrukeres rettigheter og plikter for nettleie og tilknytning til strømnettet.

Avtalene som ble innført i 2007 vil fra 1. februar 2021 avløses av nye standardvilkår. Behovet for nye standardvilkår er utløst av regelverksendringer i Energiloven med tilknyttede forskrifter og annet energirelatert regelverk som forvaltes av bl.a. Olje- og Energidepartementet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Reguleringsmyndigheten for energi og Justervesenet.

Bedriftskunder

Det samme behovet for oppdaterte vilkår gjelder også for bedriftskunder. Standard vilkår overfor næringsdrivende nettkunder som ble opprettet i 2007, avløses av nye standardvilkår som gjelder fra 1. februar 2021.