Hvilke kostnader får en plusskunde?

Plusskunden må dekke alle kostnader i egen installasjon, herunder kostnader til installatør som må melde anlegget inn til KE Nett.

Dersom anlegget fører til behov for forsterkning av nettet, må dette betales av plusskunden.

Der produksjonsanlegg kommer som en del av en nyinstallasjon i en bolig, gjelder ordinære regler for anleggsbidrag.

Nettleie/tariff

Plusskunder betaler ordinær nettleie (fastbeløp, energi- og effektledd, avgifter) for sitt uttak fra nettet.

Plusskunder betaler ikke nettleie for strøm som blir matet inn i KE Nett sitt nett. Innmating avregnes etter energiledd. Ved innmating av overskuddsproduksjon vil plusskunden bidra med å redusere elektriske tap i nettet. Dette bidraget får kunden betalt for gjennom et negativt energiledd. Strøm som produseres til eget forbruk er ikke avgiftsbelagt for plusskunder.

Som prosument, dvs. at du leverer inn mer enn 100kW på nettet, må du betale fastledd for all strømmen som leveres ut på nettet.

De til enhver tid gjeldende nettleiepriser finnes her.