Erstatningsansvar

Store verdier ligger i bakken, bl.a. strøm- og fiberkabler og rør for gass og fjernvarme. Skader på netteiers kabler kan medføre erstatningsansvar for:

  • tap grunnet avbrudd i strømleveranse
  • reparasjons- og materialkostnader

Kort om regelverket

Alle nettselskaper er pålagt et økonomisk ansvar overfor sine kunder ved avbrudd i strømforsyningen. Nettselskapet må betale en kompensasjon for såkalt ikke-levert energi. KILE står for "Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi". Fra 1. januar 2009 har alle nettselskaper et økonomisk ansvar overfor sine kunder ved strømavbrudd i nett med spenning over 1 000 volt (høyspenningsnett). KILE-ordningen omfatter også svært langvarige avbrudd (over 12 timer) i både høy- og lavspenningsnettet.KILE-ordningen er regulert av Forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Mer om KILE-ordningen finner du på NVEs nettsider.

Skadevolders erstatningsplikt

Dersom det oppstår et avbrudd i strømforsyningen som skyldes en handling utført av andre personer enn nettselskapets mannskaper, eksempelvis ved graving, trefelling og liknende, vil skadevolder bli stilt økomisk ansvarlig for alle kostnader som nettselskapet blir påført, inklusive KILE-kostnadene.

Kan kreve erstatning for KILE-kostnader

Forsikringsselskapene har tidligere ikke akseptert at KILE-kostnaden hadde erstatningsrettslig vern og skulle  derfor ikke inngå i den erstatning skadevolder måtte betale. Høyesterett har i en dom av 27. januar 2005 (HR 2005 00138-A, tvist mellom Troms Kraft Nett AS og If Skadeforsikring), fastslått at KILE-tap nyter erstatningsrettslig vern på lik linje med andre tapsposter som oppstår som følge av en kadevoldende handling, og kan inngå i beregningsgrunnlaget for skadelidtes (nettselskapets) økonomiske tap.