Stikkledning:

Luftledning eller kabel som fører fra nettselskapets fordelingsnett til inntaket.

Installasjon:

Sammenkobling av elektrisk utstyr for bestemt(e) formål innenfor et gitt område eller sted. En installasjon kan bestå av flere måleranlegg, eksempelvis blokk, butikksenter o.l.

Inntakspunkt:

Sted på bygning der luftlinje/jordkabel første gang festes til eller berører bygningen som skal forsynes.

Anlegg:

Fast elektrisk system som normalt får elektrisk kraft levert over en måler ihht. en avtale/ett abonnement med nettselskap.

Overbelastningsvern:

Vern som beskytter inntaksledning mot overbelastning.

Hovedsikring:

Utstyr for frakobling av et anlegg.