I Norge er strømnettet inndelt i tre nivå:

  • Sentralnettet - landsdekkende strømnett
  • Regionalnettet - strømnett som dekker en region
  • Distribusjonsnett - strømnett som fordeler strømmen ut til husholdninger, fritidsboliger og næring

Du kan lese mer om dette hos NVE.

I Rogaland er det Lyse Elnett som eier regionalnettet og i Klepp kommune er det KE Nett som eier distribusjonsnettet. Regionalnettet i kommunene Klepp, Time og Hå kalles Jærnettet.

Stor befolkningsvekst på Jæren har gitt økning i strømforbruket, og det gir behov for mer kapasitet. Økende alder på strømnettet gir også behov for fornying. Lyse Elnett er derfor i gang med å oppgradere Jærnettet - ett arbeid som skal foregå fram mot 2030.

Oppgraderingen av Jærnettet innebærer bygging av nye linjer og nye stasjoner, eller endring i eksisterende stasjoner der det er mulig. Det nye Jærnettet skal bygges i flere etapper som berører de ulike kommunene på ulike tidspunkt.

På hjemmesiden til Lyse Elnett kan du lese om prosjektet.